Bonsen Việt Nam

Mỗi một ngày hôm qua kết thúc
đều là vì tương lai mở 1 cánh cửa mới.

Contact us

Contact us

Công ty TNHH điện tử Bonsen Việt Nam

Xí nghiệp số 11-khu công nghiệp Đại An- Phường Tứ

Minh-thành phố Hải Dương- Tu Minh ward - Hai Duong city - Hai tỉnh Hải Dương.


Sđt Việt Nam: 00842203559898


Sđt Trung Quốc: 008676989191288


Email:bonsenvn@bonsenoa.com


Web:www.bonsen.vn


Facebook:https://www.facebook.com/BonsenVN/


Web:www.bonsen.vn

Sđt Việt Nam: 00842203559898

Xí nghiệp số 11-khu công nghiệp Đại An- Phường Tứ

Hướng.