Bonsen Việt Nam

Đây là 1 vũ đài của những
con người tôn trọng phấn đấu.

Văn hóa công ty

Chấp nhận thay đổi, đối mặt với thử thách, không ngại khó khăn, duy trì tốt giới hạn đạo đức.

 • Một
  Khách hàng là số 1

  Tất cả lấy khách hàng làm trung tâm, sáng tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời mới.

 • Hai
  Công bằng cùng có lợi

  Tôn trọng sự bất đồng về văn hóa, tất cả nhân viên đồng đảm nhiệm, cùng nhau chia sẻ.

 • Ba
  Văn hóa thật

  Theo đuổi nguồn gốc vấn đề, tôn trọng quy luật khách quan.

 • Bốn
  Phấn đấu

  Tiến bộ một chút mỗi ngày, trao quyền cho những con người có tiềm năng, thành những con người biết phấn đấu.

 • Năm
  Học tập

  Học hỏi liên tục, không ngừng cải đổi, tiến theo thời đại, chủ động đón nhận những thách thức trong tương lai.

 • Sáu
  Sáng tạo mới

  Tích cực đối mặt với tính không chuẩn xác của những sáng tạo mới, tìm kiếm sự đột phá và vượt trội.

 • Văn hóa đoàn đội

  Mỗi 1 cá nhân đều là người phát ngôn của doanh nghiệp, tích cực năng động, dám nghĩ dám làm, nhân ái, bao dung.